Campus Network Security & Next generation of Application Performance

AskMe ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา section พิเศษ Campus Network Security และ Next generation of Application Performance ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Read more

อบรม Power BI Desktop โดย กฟผ.-โรงไฟฟ้าบางปะกง และ AskMe

การบรรยายขั้นตอนการจัดทำรายงานด้วย Power BI Desktop โดย กฟผ.-โรงไฟฟ้าบางปะกง และ AskMe ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 “มีคนไฟฟ้าให้ความสนใจ และเข้าร่วมแน่นขนัด”

Read more