Seminar – Moving To The Future Of Hyperconvergence

งานสัมมนา Moving To The Future Of Hyperconvergence โดย 3 partner ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ Nutanix Thailand VSTECS AskMe Chiang Mai ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 9.00น. – 15.00น. บรรยากาศอบอุ่นและมีลูกค้าสนใจซักถามกันตลอดรายการ หลังจากที่ Nutanix ออก Software เวอร์ชั่น 5.6 ออกมา พร้อมกับพัฒนาอุปกรณ์ Hardware Appliance ใน Model ต่างๆเป็นรุ่นใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบอัพเดทใหม่ๆ จากคุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี Country Manager – Nutanix

Read more