Course – Analyzing Data With Power BI #2

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งแรก กับหลักสูตร Analyzing Data With Power BI ในครั้งที่2 ครั้งนี้ยังคงจัดเต็มด้วยเนื้อหาประกอบกับเทคนิคการใช้งานโดยวิทยากร  ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่า 20 ปี และเป็นมือวางอันดับหนึ่งของ Power BI ในประเทศไทย “คุณชวลิต ภู่สิทธิกุล” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไอที หรือเจ้าของข้อมูล หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานสามารถสร้างและนำเสนอข้อมูล ด้วย dashboard ที่ทันสมัย สามาถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆได้ 360 องศา ครบทุกมุมมองของธุรกิจ จัดที่เชียงใหม่ ระยะเวลา 2 วัน รับจำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 – 16:00 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

Read more