มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป