ข่าวสารและกิจกรรม

Seminar Personal Data Protection Act (PDPA)

งานสัมมนาหัวข้อ “ป้องกันผิดกฎหมายและภาพลักษณ์องค์กร ด้วยการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)”

ค้นหา