ปรัชญาการทำงาน

ที่ AskMe เราพยายามจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้บริการด้วยคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าของเรา

จุดมุ่งหมาย วิศัยทัศน์ และคุณค่าของเรา

จุดมุ่งหมายของเรา (Our Mission)

AskMe จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในจุดประสงค์ที่ต้องการโดย ให้บริการด้วยคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อลูกค้าของเรา โดยยึดถือ ความสำเร็จและความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (Total IT Solution Provider) และกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

คุณค่าของเรา (Our Values)

  • ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพอใจของลูกค้า
  • ให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
  • ยึดมั่นในหลักการ คุณภาพ และมีความจริงใจ
  • เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้

ASKME'S Key Strengths

ยึดมั่นความสำเร็จของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

AskMe ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้บริการที่ดีที่สุด รวมไปถึงการให้บริการด้วยโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการสนองตอบความต้องการของลูกค้า

ให้บริการครบวงจร

AskMe ให้บริการด้วยสินค้าและบริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในลักษณะ One-Stop Shop &Services ตั้งแต่การบริการทางด้านโครงสร้างระบบ IT (IT Infrastructures), ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชั่นต่างๆ (Software & Solutions), ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์และการพณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Website Development & E-Business), ให้บริการดูแลรักษาระบบต่างๆทางด้าน IT (Outsourcing Services) และให้บริการด้าน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ซึ่งจะสามารถให้บริการที่ครอบคลุม ต่อเนื่อง รวมเร็ว และที่สำคัญ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการดำเนินงานโดยรวมให้กับลูกค้า

ทีมงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพ

AskMe ให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในด้านต่างๆ โดยมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ ก้าวทันกับเทคโนโลยีในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด

องค์กรที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า

AskMe เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ Flat & Professional Organization มีความรวดเร็ว ในการตัดสินใจ วางแผน และสนองตอบความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในโลก IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ