Seminar – Moving To The Future Of Hyperconvergence

งานสัมมนา Moving To The Future Of Hyperconvergence
โดย 3 partner ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่
Nutanix Thailand
VSTECS
AskMe Chiang Mai

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 9.00น. – 15.00น.

บรรยากาศอบอุ่นและมีลูกค้าสนใจซักถามกันตลอดรายการ

หลังจากที่ Nutanix ออก Software เวอร์ชั่น 5.6 ออกมา พร้อมกับพัฒนาอุปกรณ์ Hardware Appliance ใน Model ต่างๆเป็นรุ่นใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบอัพเดทใหม่ๆ จากคุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี Country Manager – Nutanix (Thailand) ที่พาคุณโต SE สุดหล่อของ Nutanix มา Demo Features สำคัญๆ ของ Nutanix ด้วยอย่างครบถ้วน

คิดถึง Nutanix
คิดถึง AskMe

#HCI #Nutanix #AskMe #VSTECS