งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solutions #5th

งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solutions #5th

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “AskMe’s Best IT Solutions #5th” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอล์ลรูม ชั้น 3
โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนน ลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ท่านและองค์กรพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี ที่เข้ามามีผลกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และระบบราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในงานท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขององค์กร

หรือติดต่อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร 053-858-186