AskMe มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

เกี่ยวกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2507 มีฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ทำการชั่วคราว และ พ.ศ.2511 ได้ย้ายไปอยู่อาคารเอกเทศใกล้กับคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจากกองห้องสมุดเป็นสำนักหอสมุดและได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ 8,824 ตารางเมตร เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2522 ต่อมาอาคารสำนักหอสมุดเริ่มคับแคบ จำนวนที่นั่งสำหรับให้บริการไม่เพียงพอ  ประกอบกับสำนักหอสมุดมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถขยายรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  จึงได้มีการขยายอาคารโดยเชื่อมต่อกับอาคารเดิมไปทางด้านทิศใต้  เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 6,944  ตารางเมตร และได้เปิดให้บริการส่วนนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544  ดังนั้น ปัจจุบันสำนักหอสมุดมีพื้นที่ทั้งหมด 15,768 ตารางเมตร